[album cover art] Hirotaka Shirotsubaki – Hyogo

Hyogo
by

label:


release date:

1Daikai7:48
2Tsukamoto7:22
3Otabi7:33
4Yanagiwara7:27
5Eizawa7:17
6Monguchi7:36
7Hasaka10:36